BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE UŚCISKIEM DŁONI

Polityka prywatności

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Oświadczenie i informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14
RODO (GDPR)

Ogólne

Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony Państwa prywatności i ściśle przestrzegamy przepisów o ochronie danych podczas przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prosimy o przekazanie tych informacji również osobom upoważnionym obecnie i w przyszłości oraz ewentualnie osobom współubezpieczonym.

Nazwa i dane kontaktowe odpowiedzialnego

Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.
Meidlinger Hauptstraße 51-53
1120 Wien
Telefon +43 1 8175573
Fax +43 1 8175573 22
office(at)lutz-assekuranz.at

Cele, dla których dane osobiste powinny /
będą przetwarzane i podstawa prawna takiego
przetwarzania.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu realizacji naszych usług brokerskich. Obejmują one w szczególności mediacje w sprawie usług/świadczeń ubezpieczeniowych i związane z nimi wnioski o pokrycie roszczeń, zawieranie umów, zarządzanie umowami i zajmowanie się przypadkami szkód.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 pkt. 1 lit. b. GDPR.

Jeśli nie uzyskaliśmy Państwa danych osobowych bezpośrednio od Państwa (na przykład w związku z rozliczeniem roszczenia za szkody), podstawa prawna przetwarzania danych wynika z Art. 6 pkt. 1 lit. f GDPR, i uzasadnionego interesu naszego lub strony trzeciej. „Uzasadnionym interesem” jest skuteczne wspieranie naszych klientów w przypadku roszczenia odszkodowania za szkody i we wszystkich powiązanych z tym sprawach ubezpieczeniowych. Bez tego przetwarzania danych rozliczenie roszczeń nie może być wykonane lub tylko z trudnością.

W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych przetwarzanie to będzie wykonywane wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Podstawa prawna tego przetwarzania wynika z Art. 9 (2). GDPR.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

W celu realizacji naszych usług maklerskich przetwarzane są różne dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, konto bankowe, dane kontaktowe, numery umów ubezpieczeniowych itp.

Szczególne kategorie danych osobowych są przetwarzane tylko za Państwa zgodą. Są to między innymi  dane dotyczące zdrowia.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą lub na podstawie pozwolenia prawnego. Ponadto nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy i  przestrzegania przepisów o ochronie danych.

Przekazywanie Państwa danych osobowych instytucjom rządowym i organom uprawnionym do  otrzymywania informacji odbywa się wyłącznie w ramach odpowiednich przepisów prawa lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie decyzji urzędowej lub sądowej.

W szczególności w kontekście wniosków o odszkodowanie, wniosków dotyczących kontraktu, zarządzania umowami i załatwiania spraw dotyczących świadczeń i szkód może być konieczne przesłanie danych do  innych miejsc/osób lub otrzymanie od nich danych. Są to:

- ubezpieczyciele
- reasekuratorzy
- brokerzy ubezpieczeniowi
- dostawcy usług technicznych
- instytucje ubezpieczeń społecznych
- instytucje świadczące usługi finansowe
- prawnicy
- rzeczoznawcy

W celu technicznego wykonania usług maklerskich zleciliśmy Ecclesia Holding Gmb w ramach umowy  świadczenia usługi przetworzenie Państwa danych osobowych na nasze zlecenie.

Państwa bezpieczeństwo

Chronimy Państwa dane stosując środki techniczne i organizacyjne przed nieautoryzowanym dostępem,  utratą, manipulacją lub zniszczeniem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane zgodnie z  rozwojem technologicznym.

Czas zachowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w celu świadczenia naszych usług brokerskich i związanych z nimi zobowiązań prawnych. Gdy Państwa dane osobowe nie będą już do tego potrzebne, zostaną one automatycznie skasowane.

W szczególności nasze usługi brokerskie i związane z nimi obowiązki prawne obejmują przechowywanie  dokumentów i informacji przez ustawowe okresy przechowywania (do dziesięciu lat), a także dowód  właściwego doradztwa i realizacji umowy (zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia do 30 lat). 

Prawa zainteresowanego

W każdej chwili mają Państwo prawo do informacji o przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych,  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przekazywania danych, zgodnie  z art. 16-20 GDPR.

Prawo do odwołania zgody

W każdej chwili mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę. Odwołanie stosuje się ze skutkiem  natychmiastowym na przyszłość. Prawomocność przetwarzania (danych osobowych) następującego na  mocy zgody na takie przetwarzanie, aż do chwili odwołania zgody nie ulega naruszeniu.

Prawo zażalenia

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza GDPR, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Przygotowanie Państwa danych osobistych

Realizacja naszych usług brokerskich nie jest możliwa bez przetwarzania danych osobowych. Dlatego  konieczne jest ujawnienie przez Państwa danych osobowych.

W niektórych przypadkach, na przykład w przypadku poniesienia szkody, może to być informacja  dobrowolna. Wówczas zostaną Państwo odpowiednio poinformowani. Podane przez Państwa dane  osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach Państwu zgłoszonych.

Źródła pozyskiwania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub z następujących źródeł:

- informacja naszego klienta
- ubezpieczyciele
- reasekuratorzy
- brokerzy ubezpieczeniowi
- podmioty odpowiedzialne za ubezpieczenie społeczne
- prawnicy
- rzeczoznawcy

Pytania, sugestie, zażalenia

Jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące prywatności i przetwarzania danych osobowych, prosimy skontaktować się z nami.